woensdag 2 juli 2014

Meld je aan bij Followers of YHWH. Join Followers of YHWH on Facebook.

Verder praten over deze onderwerpen?
Meld je aan bij Followers of YHWH op Facebook.

Wanna tak talk about these subjects?
Join the Followers of YHWH group on Facebook.

dinsdag 5 november 2013

Komst van messias

Als ik dit lees dan denk ik dat het over de komst van messias gaat.

Jes 24:1 Zie, de Here ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners. 
Jes 24:2 Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de knecht, de meesteres als haar dienstmaagd, de verkoper als de koper, wie te leen ontvangt als wie te leen geeft, de schuldenaar als de schuldeiser. 
Jes 24:3 De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de Here heeft dit woord gesproken.
Jes 24:4 De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg.
Jes 24:5 Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken.
Jes 24:6 Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.

Zie vers 5:
Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken.

Torah is dus springlevend bij de wederkomt en het breken van Zijn wet is de reden van de grimmigheid die dan zichtbaar is.

Bekeer je tot JHWH's Torah....... 

Indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham

Joh 8:39  Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Onze vader is Abraham. Jezus zeide tot hen: Indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham;

Gal 3:29  Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.

Wat zijn dan precies die werken van Abraham die al zijn kinderen zouden moeten doen??????

Gen 26:5  omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten.

woensdag 30 oktober 2013

Wendt uw oor naar Torah

Psa 119:142 Uw gerechtigheid is gerechtigheid in eeuwigheid, en Uw wet is de waarheid.

2Ti 4:3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,
2Ti 4:4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.
...
Als Torah de waarheid is dat zegt 2 Tim 4:4 dat er een tijd zal komen / of wellicht al is geweest? vandaag dat mensen hun oor van de Torah zouden afkeren.

Tijd om daar vanaf nu mee op te houden.....

zondag 27 oktober 2013

Licht en waarheid

In duisternis wandelen is zonder het licht wandelen.

Jes_51:4  Luistert naar Mij, mijn volk, en mijn natie, neig uw oor tot Mij. Want een wet zal van Mij uitgaan en mijn recht zal Ik stellen tot een licht der volken.


In duisternis wandelen is zonder Zijn Torah en Zijn recht wandelen.

Wat is de waarheid eigenlijk?

Psa_119:142  Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, en uw wet is waarheid.


Gebruik het Woordenboek van de Bijbel

Kinderen des lichts:
Jes_51:4  Luistert naar Mij, mijn volk, en mijn natie, neig uw oor tot Mij. Want een wet zal van Mij uitgaan en mijn recht zal Ik stellen tot een licht der volken.

Psa_119:105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Psa 119:106  Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen, dat ik uw rechtvaardige verordeningen zal onderhouden.


  • Een kind des lichts is een kind dat JHWH's Torah doet.

Wijzen/verstandigen:
Psa 19:7  De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.
Spr 28:7  Wie de wet betracht, is een verstandig zoon, maar wie het met de doorbrengers houdt, maakt zijn vader te schande.


  • De wijze betracht JHWH's Torah.

De wil des Heeren:
Lev_18:5  Ja, gij zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen; de mens die ze doet, zal daardoor leven: Ik ben de Here.


  • Torah doen is JHWH's wil
Ef 5:8 Wandel in Torah
Ef 5:11 Ontmasker dwaalleren
Ef 5:13 Laat Torah de dwaalleren ontmaskeren
Ef 5:14 Christus volgen is Torah doen. 
Ef 5:15 Doe Torah als een wijze. Torah is bron van wijsheid.
Ef 5:17 Torah is wil des Heeren.

Verstaan van Paulus wordt ineens een stuk eenvoudiger als je het woordenboek van de Tenach leert gebruiken!